Provtryckningspump

Provtryckning av rör

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Provtryckning av rör är något som främst förekommer på nybyggen och entreprenader. Det är en kontroll som måste utföras för att arbetet ska gå igenom kvalitetsbesiktningen. Vid en provtryckning ska systemet tryckas med 1,43 gånger systemets beräkningstryck under minst trettio minuter. Detta för att säkerställa att inget varesig synligt eller dolt läckage har uppstått under byggets gång.

En provtryckning ska generellt sett pågå i minst två timmar där man då kontrollerar med en manometer att trycket inte förändrats under denna tid.

Provtrycka med luft

På senare tid har branschorganisationerna Säker Vatten tagit fram alternativa lösningar till den traditionella provtryckningen. Detta för att undvika att system fryser sönder eller får legionellatillväxt (se vår blogg om legionella) Det kan handla om situationer där ett hus är under uppbyggnad och man i ett tidigt skede gör stammar och stråk där dessa inte kommer tas i bruk på lång tid och därför kan orsaka just tillväxt av legionella eller frysa sönder om värme i huset ännu inte installerats. Detta kan givetvis undvikas genom tömning av systemet efter en provtryckning men det är inte alltid möjligt att få ut allt vatten ur systemet.

Vid provtryckning av luft provtrycker man med väsentligt lägre tryck än när man provtrycker med vatten. Provtryckning med luft görs enligt en tabell som är i förhållande till systemets totala volym som blir mindre och mindre desto större volymen på systemet är. Detta gör att systemen ofta inte provtrycks med mer än 0,1 – 0,2 bar då risken annars finns att systemet vid haverering kan skapa stora lufttrycksexplosioner. Ni har säkert varit med om att ett cykeldäck eller liknande sprängts och trots att det då bara handlar om ett fåtal bars tryck och väldigt små volymer luft kan explosionen bli nog så kraftig. Om det då är ett system på flera kubikmeter kan man blåsa ut hela våningsplan vid en sådan explosion med bara ett par bars tryck.

Problemet med att provtrycka med luft är dock att det är svårt att upptäcka läckage och man använder sig därför av så kallad ”läckspray” eller såpavatten. Läckspray är en vattenlösning som likt såpavatten skapar bubblor när luft försöker tränga igenom ytan. Så det man gör vid en provtryckning med luft är att man sprayar med läckspray samtliga skarvar och kopplingar för att se att inga bubblor uppstår. Ett annat problem med luftprovtryckning är att trycket är så lågt att kopplingar som inte är ordentligt pressade eller åtdragna kan hålla tätt vid en luftprovtryckning, men när man sedan sätter igång vattnet och det blir mycket högre tryck börjar dessa läcka eller skjuter i värsta fall isär.

Vi föredrar och förespråkar att man vid provtryckning av större system som täcker flera våningsplan eller utrymmen som kan vara känsliga för vatten och väta att man då provtrycker med luft i ett första steg för att kontrollera att inga öppna rörändar finns eller kopplingar som inte blivit pressade eller åtdragna överhuvudtaget. Efter att ha kontrollerat med luft att systemet är någorlunda tätt provtrycker man därefter med vatten. I längden är detta oftast betydligt mycket mer ekonomiskt gångbart då man undviker dyra vattenskador vid eventuella provtryckningar. Det är också ofta mer lönsamt av det skäl vi tidigare uppgivit till varför provtryckning med luft är problematiskt bättre att provtrycka systemet med vatten och försöka få ur vattnet i den mån det går då vår erfarenhet är att provtryckningar med låga lufttryck ger dåliga garantier för att systemet verkligen är tätt.

Vid provtryckningar av större system är det generellt sett att föredra att man provtrycker systemet sektion för sektion och inte hela systemet på en och samma gång. Ibland har dock ingenjörer som ritat upp tappvatten eller olika rörsystem inte tagit hänsyn till detta och det är då ofta värt att som beställare eller hantverkare göra en förfrågan om att skära in fler avstängningsventiler då detta också är till stor fördel om läckage uppstår i framtiden och att man då kan stänga av systemet i sektioner.

Vid provtryckning av tappvattensystem där rören endast är gjorda av metall ska kontrolltrycket vara 14,3 bar. I värmsesystem ska kontrolltrycket vara 8,6 bar. Om rörsystemet är utformat av PEX- eller liknande plaströrssystem behöver provtryckningen utföras i två led. Detta då plasten tänjer sig om den utsätts för dessa höga tryck under för lång tid vilket kan se ut som att systemet läcker. Därför provtrycker man endast med dessa höga tryck i 30 minuter för att sedan sänka det till 7,5 bar respektive 4,5 bar som det ska kunna hålla i 1,5 timmar.

Varför provtrycker man inte alla anläggningar?

Vid provtryckningar av system utsätter man systemen för långt mycket högre tryck än vad det normala driftstrycket är.
Detta gör att i äldre, redan befintliga system, skulle det innebära en risk att åsamka läckage i de gamla delarna av systemet om man provtryckte. Därför utför man endast täthetskontroller vid installationer som innefattar äldre komponenter och delar.

Vid en täthetskontroll höjer man inte trycket till mer än systemets befintliga driftstryck för att därefter okulärt kontrollera att inga läckage uppstått.

Behöver ni hjälp med VVS, varesig det är på entrepenad, för en bostadsrättsförening eller som privatperson? Tveka inte att kontakta oss på Cyklande Rörmokaren, antingen via vårt kontaktformulär eller på telefon 076 885 68 76.