Påbjuden gång- och cykelbana

Nya regler för gång- och cykeltrafik

Cyklande Rörmokaren Cykel

Regeringen har under sommaren 2018 fattat sex beslut i syfte att underlätta för cyklister genom att anpassa trafikregler. Det först nämnda förslaget trädde i kraft den 1 augusti medan de övriga fem regeländringarna trädde i kraft den 15 oktober 2018.

  • Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen.
  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  • Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Tanken är att man vill göra det enklare för att fler ska upptäcka det positiva med att cykla och vidtar därför åtgärder som underlättar för cyklister. Detta inom ramen för en Nationell cykelstrategi.

Samhällsinformation kring dessa nya regler har hittills varit nästan obefintlig fram till igår när reglerna trädde i kraft. Det som har skrivits i media om detta har tyvärr varit av undermålig journalistisk kvalitet – i samtliga större nyhetsmedier. Stort fokus i media har lagts på att man som gångtrafikant ska hålla till vänster på kombinerade gång- och cykelbanor. Vi skulle vilja lägga extra fokus på reglerna kring cykelpassager och cykelöverfarter där bilar möter cyklar och risken för väldigt allvarliga olyckor är betydligt större än på cykelbanor.

Allt detta är givetvis glada nyheter för oss på Cyklande Rörmokaren som värnar om miljö och hållbara transporter. Samtidigt inser vi att det under en tid kommer att råda en del förvirring som kan försämra framkomligheten bland trafikanter på gång/cykelbanor och där dessa korsar vägbanor. Obefintlig information, felaktig skyltning samt vägmarkeringar kan ta flera år att anpassa till dom nya reglerna. Under tiden får vi samsas så gott det går om utrymmet och vara extra uppmärksamma och framförallt sänka farten vid möte med osäkra medtrafikanter ❤️

Läs mer i ämnet på cykelportalen Happyride.se. Dom har skrivit en utmärkt artikel kring detta med tydliga bilder och exempel.

Övriga referenser:
 – Trafikförordning (1998:1276)
 – Transportstyrelsen