Säker Vatten certifiering

Säker Vatten är en certifiering för VVS-företag i Sverige som svarar mot ett antal specifika krav ifråga om utbildning, försäkringstäckning och personal. Cyklande Rörmokaren AB är ett säker vattencertifierat företag vilket innebär att våra installatörer får utföra jobb där krav på denna typ av certifiering krävs av till exempel försäkringsbolag eller bostadsrättsföreningens stadgar.

Så vilka är då kraven för att bli ett Säker Vatten Certifierat företag:

  • Åtagande som auktoriserat VVS-företag. Att företaget i fråga skrivit under ett dokument kallat “Åtagande som auktoriserat VVS-företag” utgivet av Säker Vatten. Det vill säga att man skriver under ett skriftligt åtagande att man avser leva upp till en viss standard gällande kvalitéts- och servicetänk gällande de tjänster man erbjuder.
  • Ett registrerat konto hos NEXUS för att beställa ID06 legitimationer. Sedan 2006 har det funnits ett slags ID-kort som kallas för just ID06 och den största, och i branschen mest erkända, tillverkaren av dessa är Nexus. I Januari 2016 infördes det dessutom lagkrav på att alla byggprojekt vars värde inklusive material och bränsle överstiger 4 prisbasbelopp (ca 180 000 kronor), ska ha en digital personalliggare. Detta är ett initiativ för att stävja svartarbetet i branschen och något som skatteverket driver igenom med hjälp av idoga kontroller av byggen. Med andra ord kräva det att man är beredd att på laglig väg ta sig an ett större byggprojekt för att få kalla sig för ett Säker Vatten certifierat företag.
  • Ansvarsförsäkring om minst tio miljoner kronor. kravet på att man ska ha en försäkring med en ansvarsdel på minst tio miljoner kronor är en säkerhet för var kund utifall att något skulle bli fel med exempelvis en fuktskada som följd av arbetet.
  • Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt), för att påvisa att bolaget är en registrerad juridisk person.
  • Minst en VVS-montör med VVS-certifikat (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation). Att den person som ska utföra arbeten är utbildad VVS-montör och dessutom har gått en utbildning i Säker Vatteninstallation (något som måste förnyas vart femte år) för att kunna hantera arbeten som rör vatten.
  • Boverkets Byggregler. Minst en person på företaget ska ha gått en utbildning gällande byggregler och normer för VVS-installationer, även kallad BBR/PBL. Detta är en utbildning som behövs för att erhålla Säker Vatten certifieringen är Boverkets Byggregler som tar upp juridisk aspekter som är vettiga att ha i åtanke när man upphandlar och leder projekt såväl för sin egen som för kundens del.

När ett företag uppfyller alla ovanstående krav kan de ansöka till Säker Vatten varpå det är en handläggningstid om cirka en månad innan dess att man (om inga brister i ansökan upptäcks) blir godkänd och får certifieringen. När man väl blivit certifierad blir man listad i Säker Vattens databas på internet och har rätt att sätta ut loggan på sina företagsbilar (och cyklar) samt hemsida och övrigt tryckmaterial.

Cyklande Rörmokaren AB är stolta över att få kalla sig för ett Säker Vatten certifierat företag och vi ser detta som ytterligare ett löfte gentemot våra kunder att leverera Stockholms bästa VVS-service.