En inspektionslucka

Inspektionslucka och slitsbotten

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

slitsbotten

För att förebygga vattenskador i fastigheter och bostäder så har försäkringsbolagen tagit fram striktare och striktare regler för hur installationsutrymmen där vattenledningar vistas skall vara utformade. Ett exempel på detta är kravet på slitsbottnar/schaktbottnar och inspektionsluckor i utrymmen där tappvattenstammar är belägna.

Om du till exempel gör en badrumsrenovering där du inte vill ha synliga rör på väggarna men ändå kunna stänga av vattnet och ha en fullt godtagbar teknisk lösning för din tappvattendistribution så uppstår genast behovet av ett installationslåda.

En installationslåda/installationsbox kan monteras både i väggar och tak och även i somliga specialfall i golv. Just att installera en installationslåda i golv kräver väldigt omständiga lösningar för att fortfarande kunna leva upp till de krav på installationer som ställs av Säker Vatten.

I själva installationslådan fördelas rören och avstängningarna till ditt badrum, kök eller annat utrymme med vattenbehov. Enligt BBR:en får inga installationer med manövrerbara armaturer eller avstängningsventiler, som de också kallas, byggas in eller på annat sätt döljas där de inte går att komma åt. Ett sätt att förebygga detta problem är då att installera en inspektionslucka till installationsboxen.

Inspektionsluckan har till uppgift att man ska kunna göra en okulärbesiktning och se över rören eller var någonstans eventuellt läckage på rör kan ha uppstått. Detta betyder således att kravet på storleken på en inspektionslucka och dess utseende inte är speciellt hårda. De kan se ut lite hursomhelst – funktion före form helt enkelt. En riktigt lyckad inspektionslucka är den inspektionslucka som du inte ens kan se finns där. Där är således den stora skillnaden mellan montageluckor och inspektionsluckor – två begrepp som ofta förväxlas med varandra.

En montagelucka eller servicelucka måste uppfylla utrymmeskrav för att en yrkesman ska kunna komma åt och arbeta med installationen i utrymmet.

Skvallerrör

En annan viktig detalj i installationsboxar och schaktbottnar är de avrinningskrav med skvallerrör (en slang som leder ut eventuellt läckande vatten från ett dolt utrymme till ett mer synligt utrymme) finns. Men även skvallerrören har under den senaste tiden blivit hårt reglerade. Numera ställs det krav på att skvallerröret inte får vara av en mindre dimension än 20 millimeter då branschen tidigare främst använde sig av elrörsslangar – men dessa kan lätt smuts och dylikt fastna i, vilket kan resultera i att skvallerröret inte längre fyller sin funktion.

Skvallerröret i sig ska i sin tur med fördel leda till ett utrymme med tätskikt om detta inte är möjligt ska det ledas till ett golv som är så vattentåligt som möjligt. Om det nu skulle uppstå ett läckage i fördelarskåpet så kommer det förhoppningsvis uppdagas innan någon allvarlig vattenskada skett.

Vattentät botten/Schaktbotten

En annan viktig detalj är att man förlagt tätskikt i schakt- eller slitsbottnen så att fuktskador inte uppstår vid små läckage som betongen absorberar innan vattnet rinner ut genom skvallerröret. Ett av de största problemen vid fuktskador är inte, som många är övertygade om, de stora mängder vatten som läcker ut under kort tid utan små läckage som inte upptäckts och som pågått under flera år och på så sätt skapat förruttnelse eller söndervittring i byggkonstruktioner. En slitsbotten som inte har tätskikt skyddar således endast emot större, plötsliga läckage, men ger inget som helst skydd mot marginellt läckage.

Vid målning av tätskikt är det viktigt att tätskiktet går minst fem centimeter upp över bottnen, så att om vattnet sipprar ut är man säker på att det inte går in i väggar eller dylikt.

Schaktbottnar ska numera installeras i alla utrymmen där skarvar på tappvattenrör existerar. Detta för att motverka risken för oupptäckt läckage men det är först vid installation av manövrerbara armaturer som krav ställs på inspektions-/installationslucka.

Inspektionsluckor får inte installeras i bad- och duschzon och fördelarskåp med öppning mot våtrumszon ska vara monterade med vattentät lucka och tätskikt godkänt för produkten.

Om du har frågor om VVS-installationer eller är intresserad av att komma i kontakt med oss på Cyklande Rörmokaren hänvisar vi till vårt kontaktformulär eller telefon 08-30 81 21.